Pliki do pobrania

Wzór oświadczenia – wykaz majątku:  *.pdf     *.doc

Wzory wniosków egzekucyjnych do pobrania:
wniosek egzekucyjny KM 
wniosek egzekucjny KMP

Wybór komornika

Komornik może wszcząć i przeprowadzać egzekucję pod warunkiem doręczenia przez Wierzyciela:

– oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
– dostarczenie wypełnionego wniosku egzekucyjnego.

(…)
art. 10 ust. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne
oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
(…)

Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 771) tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 121)

Wzór oświadczenia do pobrania :  oświadczenie o wyborze komornika